2018.02.05 Noworoczne spotkanie członków z Jego Ekscelencją Andrzejem Czają Biskupem Opolskim

b_0_120_16777215_00_images_05.02.2018Glebinow_Glebinow22.jpgDnia 5 lutego 2018 roku odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z Jego Ekscelencją ks. prof. dr hab. Andrzejem Czają Biskupem Opolskim w Ośrodku Formacyjno - Wypoczynkowym "Rybak" w Głębinowie. 

Po krótkim przywitaniu obecnych członków, a szczególnie Posła Ryszarda Gallę, Wicemarszałka Romana Kolka, przystąpiono do omówienia poszczególnych punktów porządku spotkania.Na początku spotkania omówione zostały postępy prac dotyczące kwestii wyborów w bieżącym roku. Następnie Przewodniczący Zarządu, przeszedł do omówienia spraw bieżących, w tym ustalono zakres tematyczny spotkań na rok 2018 oraz ustalono wstępną datę i miejsce Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Następnie Przewodniczący Zarządu powitał gościa spotkania Biskupa Andrzeja Czaję, który wygłosił prelekcję na temat: Umiłowanie Ojczyzny na Śląskiej Ziemi. Przybliżył obecnym, że pojęcie „Ojczyzna’ pojmowane może być w dwojaki sposób. Jako Ojczyzna, w której się żyje i jako „Heimat”, którą się żyje, z którą się utożsamia, w której ma się swoje korzenie. Przybliżył obecnym pojęcie patriotyzmu, które charakteryzuje się otwartością, miłością bliźniego, miłością do ojczyzny, służbą ojczyźnie. Miłość do ojczyzny nie powinna jednak postrzegana być jako wartość absolutna, gdyż ponad nią powinna znaleźć się miłość do Boga. Patriotyzm opiera się na prawdzie i poczuciu wrażliwości na drugą osobę, na współpracy z innymi, bez użycia przemocy, tworzy wspólnotę i jedność.
 „Jedność w różnorodności” powinno być hasłem przewodnim patriotyzmu. Kończąc wypowiedź Biskup przypomniał, iż Polska powinna być symbolem otwartości, solidarności i gościnności.
Przewodniczący podziękował Biskupowi za wygłoszone słowo oraz wręczył w ramach podziękowania bukiet kwiatów. Natomiast Burmistrz Leśnicy, przekazał na ręce Biskupa pamiątkową książkę z obchodów Jubileuszu 800- lecia Leśnicy.  

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy